STMS

(SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT STANDARD)

Sustainable Tourism Management Standard (STMS)

มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทุกประเภทและทุกขนาดสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งมาตรฐานฉบับนี้ยังคาดหวังที่จะเห็นผลการดำเนินงานขององค์กร ที่ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งถือ เป็นพื้นฐานของทุกองค์กรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มาตรฐานฉบับนี้ จึง นับเป็นความท้าทายขององค์กรที่มีแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานด้านการ ท่องเที่ยวขององค์กรให้มุ่งไปสู่ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”