การให้บริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายนอก โดยประกอบด้วยชุดข้อมูลทั้งสิ้น 6 ชุดข้อมูล สามารถดาวน์โหลดคู่มือการเชื่อมต่อได้