ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Community Product&Service

.

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
สินค้า

ผัก / ผลไม้ประดิษฐ์

ด้วยความไฝ่เรียนรู้ของประธานกลุ่มฯ เห็นว่ามีผลไม้เลียนแบบธรรมชาติที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดนั้นมีความสวยงาม แต่ราคาค่อนข้างแพง จึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์ขึ้นเอง ในราคาย่อมเยาและเมื่อผลิตได้ก็สามารถขายได้ จึงทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำอย่างจริงจัง เพื่อเป็นอาชีพใหม่สำหรับตนเองและชุมชน จึงได้รวมกลุ่มกันผลิตขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสินค้าส่งออกและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งใน และต่างประเทศได้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกและคนในชุมชน/p>

สุพรรณบุรี
296 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สินค้า

ยาหม่องสองพี่น้อง

แรกเริ่มมาจากที่อำเภออู่ทองมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก และภายหลังจาก อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเกิดการรวมตัวขึ้นของคนภายในชุมชนโดยรวมกันนำสมุนไพรในพื้นที่มาพัฒนาเป็นยาหม่องพื้นบ้าน พร้อมได้พัฒนาบรรจุภัณฑืให้มีความทันสมัย โดยนักท่องเที่ยวสามารถออกแบบลวดลายฝาปิดขวดยาหม่องได้ด้วยตนเองแล้วแต่ความชอบ จึงเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกอย่างนึง/p>

สุพรรณบุรี
1564/1 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160