Sustainable

Tourism Information System

ATTRACTION

ค้นหาตามสำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.

ค้นหาตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

จำนวนทั้งหมด 329 รายการ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9

เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก

ประเภท : ทางประวัติศาสตร์

“พังงา” เคยมีอดีตกาลอันยาวนานเพียงใด สามารถบอกได้จากโบราณสถานทุ่งตึกบนเกาะคอเขา ซึ่งเชื่อว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน เนื่องจากมีการค้นพบซากเมืองโบราณและข้าวของเครื่องใช้มากมาย นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าในสมัยก่อน พังงาได้ชื่อว่าเป็น "เมืองชุมทางการค้าขายที่สำคัญ" และมีบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับเมืองนี้ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ เช่น หนังสือภูมิศาสตร์ของชาวกรีกที่ชื่อคลอดิอุสปโตเลมี ได้กล่าวว่ามีเมืองการค้าเจริญรุ่งเรืองอยู่เมืองหนึ่งในแถบนี้คือ "เมืองตะโกลา" อันเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายสองฝั่งทะเล และเชื่อกันว่าเมืองตะโกลานั้น ปัจจุบันคือ บริเวณบ้านทุ่งตึกนั่นเองสำหรับที่มาของคำว่า “ทุ่งตึก” หรือ “เมือง ทอง” ที่มา : http://www.tourismplatform.org/phangngasmarttravel/th/places-detail/2410/10

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์

ประเภท : ทางวัฒนธรรม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ มีประวัติความเป็นมาคือ ครั้งพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเริ่มขึ้นในมาฆบูชา วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 นำศรัทธาสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บวรชินรัตน์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดย นาวาเอกจุลินทร์ เหลือนาค พร้อมด้วยบรรดาศิษยานุศิษย์จากโรงเรียนเตรียมทหาร และพุทธศาสนิกชน สาธุชนทุกสัมมาชีพ ทุกสารทิศ ให้เป็นอนุสรณ์สถานแด่พระครูบวรชินรัตน์ (หลวงพ่อม้วน สุดเกตุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนางพญาพิษณุโลก ผู้ดำริให้แนวศรัทธาสร้างไว้ซึ่งขณะนี้ รูปหล่อโลหะเหมือนของท่าน ประดิษฐาน ณ ศาลาบวรชินรัตน์ เขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเช่นกัน

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8

หมู่บ้านหุบกะพง

ประเภท : ทางศิลปะวิทยาการ

สถานที่หมู่บ้านหุบกะพง เป็นแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นการแก้ปัญหาโดยให้การเกษตรกรมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ ทรงมุ่งหมายให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีความสามัคคี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนรุ่นลูกรุ่นหลานและแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่เหมาะสมกับเกษตรกรและสภาพของพื้นที่ ปัจจุบันมีจำนวน 4,000 โครงการ โดยมีชื่อเรียกต่างๆกันไป ดังนี้ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ หุบกะพงตั้งอยู่ในตำบลเขาใหญ่และตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ถ้ามาทางอำเภอหัวหิน 34 กิโลเมตร เส้นทางเข้าถึง จากแยกหุบกะพงเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 3 กิโลเมตร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ประเภท : เชิงนิเวศ

เป็นโครงการพระราชดำริ เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้วรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ เพื่อศึกษาวิจัยทางด้านสังคม อันได้แก่ รูปแบบของสังคมการประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการฯ และนำผลไปประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางสังคม การประชาสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา ในแยกขยะก่อนทิ้งและการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อสร้างคู่มือและสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชน และการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/3643