สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เรื่องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่มีคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)