สำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 เรื่องคลองดำเนินสะดวก

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
จังหวัดราชบุรีกำหนดแนวทางการพัฒนาคลองดำเนินสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวไว้ประกอบด้วย การสร้างท่าเรือสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น การลดปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศจากเรือหางยาว การจัดการสิ่งแวดล้อมของลำคลองให้สะอาด ปราศจากขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว การเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม