การประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว

การประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว (Carrying Capacity) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้วิเคราะห์ถึงความสามารถสูงสุดที่แหล่งท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ โดยไม่ทำให้สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือทำให้ระบบนิเวศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดแนวทางหรือมาตรการป้องกันภาวะนักท่องเที่ยวล้นพื้นที่ (Over Tourism) ซึ่งเกิดจากการที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยม จนมีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปมากจนเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตามมาหลายประการ อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหามลภาวะทางเสียงและอากาศ ปัญหาขยะ ชุมชนรู้สึกสูญเสียความสุขและวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนไป เป็นต้น

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 เรื่องคลองดำเนินสะดวก

ดาวน์โหลด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เรื่องชุมชนคลองใหญ่

ดาวน์โหลด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เรื่องชุมชนตำบลไม้รูด

ดาวน์โหลด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เรื่องชุมชนบ้านท่าระแนะ

ดาวน์โหลด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เรื่องเกาะล้าน

ดาวน์โหลด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เรื่องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

ดาวน์โหลด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ชุมชนเชียงคาน ชุมชนกกสะทอน ชุมชนปลาบ่า ชุมชนภูป่าเปาะและพื้นที่เชื่อมโยง

ดาวน์โหลด