เพิ่มเพื่อน

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐ – ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗
โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙
เว็บไซต์ : http://www.dasta.or.th
อีเมล : contact@dasta.or.th