สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน จำนวนผู้เข้าชม 978 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 217 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

#ใส่ใจอ่าน เสนอซี่รีย์ความรู้จากประเด็นเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (#GSTC) ในประเด็น โอกาสในการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ( Local career opportunities) ข้อ B2 ➡️ นำเสนอโมเดลปัจจัยในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานและแนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

ร่วมเรียนรู้ใน 2 กรณีศึกษา ได้แก่ พื้นที่จังหวัด #เลย และการจ้างงานผู้พิการของในแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มเชิงอนุรักษ์ La Ferme Nos Pilifs ทั้ง 2 พื้นที่จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในการโอกาสในการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )