การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ โรงคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวนผู้เข้าชม 671 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 49 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าปัญหา“ขยะ” และ “ของเสียอันตราย” ได้กลายมาเป็นปัญหาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตปัญหาขยะล้นเมืองจะสามารถพบเห็นได้ในชุมชนเมืองใหญ่เท่านั้น แต่เมื่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป การกระจายตัวของประชากรและการขยายเมือง ทำให้เกิดปัญหาขยะในสถานที่ต่างๆ อย่างมากมาย จังหวัดเลย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย และเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมืองและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )