กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จำนวนผู้เข้าชม 1105 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 260 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงที่ อพท.ได้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนอย่างต่อเนื่องและจำนวนนักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทำให้คนในชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )