เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom จำนวนผู้เข้าชม 900 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 159 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

เที่ยวนี้…เพื่อใคร?: Tourism…for Whom? จะเป็นการบอกเล่าถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน อพท. กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และการนำศาสตร์      พระราชามาใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจของประเทศที่มีดัชนีความสุขติดอันดับโลก เช่น เดนมาร์ก และภูฏาน เป็นต้น

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )