มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) จำนวนผู้เข้าชม 797 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 169 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

อพท. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้จัดทำ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย อพท. มีการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมาตรฐานนี้มาจากแนวคิด PDCA ซึ่งรายละเอียดในมาตรฐานดังกล่าว จะช่วยป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับทรัพยากรในชุมชน และสามารถแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนตั้งแต่ปัจจุบันจนอนาคต และประเทศชาติได้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )