เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย จำนวนผู้เข้าชม 3652 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 1034 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานสำคัญการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความเข้มเเข็งเเละยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวของประเทศยังคงต้องอาศัยฐานทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนในการขับเคลื่อนเป็นหลัก  

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือนักสื่อความหมายชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุดข้อมูลแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ (กรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 – 5 ปี)
ชุดข้อมูลการประเมินศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )