SAFE LIFE, SAVE THE ELEPHANTS จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 6 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ช้าง ถือเป็นสัตว์ประจำชาติไทยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนไทยมาตั้งแต่อดีต ทั้งเป็นช้างศึกในยามสงคราม เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่ส่งออกไปยังต่างแดน เป็นหนึ่งในรัตนะ 7 สิ่ง คู่บารมีพระมหากษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์ในธงชาติ เป็นแรงงานลากซุงในอุตสาหกรรมป่าไม้ ฯลฯ จวบจนถึงปัจจุบัน ‘หน้าที่’ ของช้าง ได้แปรเปลี่ยน กลายมาเป็น ‘นักแสดง’ และ ‘พนักงานบริการ’ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมชม โดยเฉพาะการทัวร์ ‘ขี่ช้าง’ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องทำเมื่อมาเยือนประเทศไทย และก็อีกเช่นกัน การขี่ช้างที่ใครหลายต่อหลายคนอยากสัมผัสหนักหนา กลับเป็นสิ่งที่ ‘กระตุ้น’ ให้เกิดการ ‘ทารุณช้าง’ มากที่สุด จึงได้มีกระแสเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาจัด ‘สวัสดิภาพ’ ให้กับช้างอยู่เสมอ   save elephant

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )