ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท จากสปาสู่กาแฟ – กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงกับชุมชนในการท่องเที่ยว จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 13 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

กรณีศึกษาฉบับนี้เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทำกรณีศึกษา (Case Study) เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิต หรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่การเชื่อมโยง (Linkage) ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนท้องถิ่นให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ และภาควิชาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการบริการ “ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท” เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงธุรกิจกับชุมชนในหุ่นส่วน  ซึ่งมีการพึ่งพิงทรัพยากรของกันและกัน นำไปเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างการเติบโตธุรกิจใหม่ไปสู่การสร้างแบรนด์ “กาแฟ เดอ ม้ง” ตลอดจนธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนช่วยให้ริสาสินีหาจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและชุมชนได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )