ภูนาคำ รีสอร์ท จากเนินภูสู่รีสอร์ทสีเขียว – กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้เข้าชม 344 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 30 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

กรณีศึกษาฉบับนี้เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทำกรณีศึกษา (Case Study) เกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการใช้ปัจจัยการผลิต หรือการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่การเชื่อมโยง (Linkage) ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนท้องถิ่นให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ และภาควิชาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการบริการ “ภูนาคำ รีสอร์ท” ดำเนินงานภายใต้แนวคิดรีสอร์ทสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบแทนผลประโยชน์สู่ชุมชน เน้นให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติที่งดงามของ อ.ด่านซ้าย  โดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งพาตัวเองได้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน  “ภูนาคำ รีสอร์ท” ยังถูกยกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบที่ทาง อพท. เลือกใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายผลแนวคิดโรงแรมสีเขียว ไปยังโรงแรมอื่นในอำเภอด่านซ้าย โรงแรมในจังหวัดเลย รวมไปถึงโรงแรมในพื้นที่พิเศษอื่นๆ ของ อพท.

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )