กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนาเกลือ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ จำนวนผู้เข้าชม 270 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 29 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ชุมชนนาเกลือ เป็นพื้นที่ขยายผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาเเละพื้นที่เชื่อมโยง เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา  มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นผืนป่าสุดท้ายของเมืองพัทยา เป็นเเหล่งดูนกธรรมชาติ มีอาคารบ้านเรือนเก่าเเก่เรียงรายริมสองข้างทางถนน คนในชุมชนนาเกลือยังคงดำรงชีวิตเเบบดั้งเดิมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )