ท่องเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 3 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ท่องเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาเเละพื้นที่เชื่อมโยง ชุมชนวิถีไทยบ้านตะเคียนเตี้ย ชุมชนจีนโบราณชากเเง้ว โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )