แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination ) จำนวนผู้เข้าชม 903 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 252 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

พื้นที่ต้นแบบ Low carbon Destination ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการพัฒนา การวัดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ การสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกรณีศึกษาในต่างประเทศที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ รวมถึงมุมมองประสบการณ์ของกูรูในแวดวงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนภาพความสำเร็จที่ผ่านมาของอพท.1 ที่เด่นชัด ได้แก่ ปฏิญญาเกาะหมาก Low CarbonDestination เพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การวัดร่องรอยคาร์บอนใน พื้นที่หมู่เกาะช้าง โดยร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสถานประกอบการตามมาตรการลดภาวะโลกร้อน Branding เกาะหมากให้เป็น Low Carbon Destination และล่าสุด อพท. ได้เชิดชูคุณค่าให้กับการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำและการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2016 จากโปรแกรมท่องเที่ยว Low Carbon Holiday ในสาขา Environment-Ecotourism Project-

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )