เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน ( Low Carbon Tourism ) จำนวนผู้เข้าชม 321 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 41 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน โดยครอบคลุมทั้งเรื่องพัก กิน เที่ยว เช่น ปั่นจักรยานท่องเที่ยวแทนการใช้รถยนต์ ช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง ตามด้วยทานอาหาร Low Carbon Menu ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง และเข้าพักในโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมกันช่วยลดการใช้ทรัพยากร โดยไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในการซักล้าง รวมถึงลดการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )