เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท จำนวนผู้เข้าชม 1203 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 336 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงถือเป็นการท่องเที่ยวในมิติใหม่ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปัจจุบัน อพท. มีชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งหมด 14 ชุมชนที่พร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวและความภาคภูมิใจในทรัพยากรของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้คุณได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ซึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ แต่อยู่ที่เรื่องราว ที่ร้อยเรียงกัน จากสิ่งของสู่เรื่องเล่า จากมิตรภาพสู่เครือญาติ เสน่ห์บนความแตกต่างแต่ลงตัวนี้เอง ที่จะทำให้คุณเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้นมาร่วมกันเดินทางตามหาประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งใหม่ ที่คุณจะได้มากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ได้มอบความสุข ความภูมิใจให้กับคนในชุมชนอีกด้วยมา “เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.” กันเถอะ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )