การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการ ประชาคมเกาะหมาก จำนวนผู้เข้าชม 368 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 38 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จะต้องมีหน่วยงานมากมายของทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในหลายพื้นที่เกิดความซ้้าซ้อนในอ้านาจหน้าที่และบทบาทการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ขาดหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบสร้างความเชื่อมโยงและประสานงานในพื้นที่ ท้าให้เกิดปัญหาทางการท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย ประกอบกระบวนทัศน์ทางการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ท้าให้ชุมชนและผู้ประกอบการภายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย “เกาะหมาก” ถือเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )