KO MAK LOW CARBON DESTINATION จำนวนผู้เข้าชม 525 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 59 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

อพท. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในรูปแบบของ การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) เพื่อลดแหล่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะยานพาหนะในการเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเลือก ‘เกาะหมาก’ ให้เป็นต้นแบบของ แหล่งท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination)’   komak destination  

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )