Greenovative Tourism City จำนวนผู้เข้าชม 828 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 182 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

“เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว: Greenovative Tourism City” เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพัทยาในมุมมองใหม่ ที่ อพท. เข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สมดุลระหว่างธรรมชาติอันงดงามและสิ่งปลูกสร้างใหม่ด้วยนวัตกรรมสีเขียว เพื่อให้พัทยาเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลกด้วยภาพลักษณ์ใหม่ จะเปิดมุมมองให้ผู้อ่านให้เห็นภาพการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาให้พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเส้นทาง จักรยาน การส่งเสริมผู้ประกอบการโรงเเรมที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนประมงต้นแบบบ้านบางละมุง ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เป็นต้น รวมทั้งกรณีศึกษาของต่างประเทศที่น่าสนใจ เสียงสะท้อนจากนักพัฒนา ชุมชนผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และบล็อกเกอร์

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )