ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism ) จำนวนผู้เข้าชม 1046 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 274 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ซีรีย์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารชุดนี้ จะเป็นการทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรป และการดำเนินงานของ อพท. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น รวมถึงมุมมองประสบการณ์ของคนที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทั้งผู้ประกอบการ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นต้น

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )