การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวนผู้เข้าชม 735 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 94 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความหมายขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คือ การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเคารพในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เเละวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเเละกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน  มีการพัฒนาภูลมโลให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวได้เริ่มดำเนินการตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2551  โดยหัวหน้าอทุยานเเห่งชาติภูหินร่องกล้าได้ชักชวนชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้นางพญาเสือโคร่งเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่า เเละพัฒนาเป็นเเหล่งท่องเที่ยว

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )