การประเมินและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ จำนวนผู้เข้าชม 459 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 72 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายในมิติของการท่องเที่ยว ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ ตามแนวทางของ UN Millennium คนยากจนของDeclaration ที่ประกาศลดจำนวนคนยากจนของโลกลงเหลือครึ่งหนึ่งในปี ค.ศ. 2015 และภายใต้ The World Tourism Organization ที่จัดให้มีโครงการ Sustainable Tourism - Eliminating Poverty (ST_EP) เพื่อลดความยากจน และเพื่อให้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย นอกจากความสำคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแล้ว การท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ยังสามารถที่จะประเมินมูลค่าออกมาเป็นตัวเงิน (Monetary value) เพื่อสามารถที่จะนำไปวางแผนในเชิงนโยบายได้

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )