การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ การพัฒนาแปลงดอกไม้ริมแม่น้้าน่าน จำนวนผู้เข้าชม 565 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 65 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว การสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ การพัฒนาแปลงดอกไม้ริมแม่น้ำน่านซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ เป็นกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากการจัดการเชิงพื้นที่นี้เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพเดิมของชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิริมแม่น้ำน่าน ชาวบ้านจับจองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต หากแต่ความเข้มแข็งของชุมชน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้านที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน จึงก่อให้เกิดแปลงดอกไม้ที่สวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในน่านนคร

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )