คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวนผู้เข้าชม 1503 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 488 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ "คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"  ซึ่งถอดจากบทเรียนผลการปฏิบัติงานจริงของ อพท. และความร่วมมือกับคณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Brain Bank :CT Brain Bank) โดยเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการทั้งการตลาด การออกแบบ สถาปนิก นักวิชาการ นักเขียน ศิลปิน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯลฯ
ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา อพท. ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน ๓๙ กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้ ของความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้ชุมชนได้มีโอกาสรื้อฟื้นและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนส่งผ่านความภาคภูมิใจสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป โดยมีกิจกรรมเด่น ๙ กิจกรรมนำร่องที่นำมาพัฒนาเป็นบทเรียนเพื่อถอดเป็นองค์ความรู้คู่มือเพื่อการพัฒนาและยกระดับกิจกรรม  ทีมผู้เชี่ยวชาญจะร่วมให้คำปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และร่วมปรับโฉมเพื่อให้มีเสน่ห์และร่วมสมัย บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน โดยพัฒนาภายใต้แนวคิด ๓ S คือ  ๑) Story Telling มีการสืบค้นเรื่องราวศิลปะ และสร้างศิลปิน ๒) Senses มีการออกแบบให้ได้อรรถรสของกิจกรรมครบทั้ง ๕ ประสาทสัมผัส  ๓) Sophistication นำเสนอผ่านรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยวรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม พัฒนาต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับสู่ตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และนำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )