การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( Creative Tourism 2560 ) จำนวนผู้เข้าชม 402 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 61 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ซีรีย์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เล่ม 2 นี้ จะฉายภาพการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยนำเสนอไปแล้วในเล่ม 1 จำนวน 13 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเล่ม 2 นี้ จะมีการนำเสนอ 11 กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ การปั้นและเขียนลายสังคโลก การทอผ้าจกไทยพวน การทำผาสาดลอยเคราะห์ รวมทั้งแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ กรณีศึกษาของต่างประเทศที่สามารถประยุกต์ ใช้ได้จริง พร้อมมุมมองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายทั้งจาก นักวิชาการ นักเขียน และนักท่องเที่ยว

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )