การเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง จำนวนผู้เข้าชม 395 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 46 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์ ช่วยยกระดับสติปัญญาและจิตใจ เพื่อให้มนุษย์นำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติดังนั้น การจัดทำหลักสูตรจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดเนื้อหาสาระที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการศึกษาเหมาะสมกับช่วงวัยและมีความรู้สามารถไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทองถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญในแวดวงการศึกษาไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นชุดแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบปัญหาของคนในพื้นที่ และแก้ไขความสับสนทางประวัติศาสตร์ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่เป็นหน่วยงานหลักในการพลิกฟื้นอดีตสู่บทเรียนในชั้นเรียนตั้งแต่ ป.1–ม.6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )