ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism ) จำนวนผู้เข้าชม 1443 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 470 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

              แน่นอนว่าการท่องเที่ยวนนำความเจริญและผลประโยชน์มาสู่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็สามารถบั่นทอนทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อชุมชนต้องพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวตามใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม ในฐานะที่ อพท. มีหน้าที่หลักในการประสานส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงตระหนักดีว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีรากฐานจากชุมชนในฐานะเป็น เจ้าของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง ดังนั้นอพท. จึงจัดตั้งสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่พัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชนโดยตรง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )