รวมพลค้นแก่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน จำนวนผู้เข้าชม 301 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 26 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ชุดความรู้ถอดบทเรียนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเล่มที่ 1 ประจำปี 2558 ตอน รวมพลค้นแก่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน ข้อมูล ความคิดเห็น เเละประสบการณ์การทำงานเพื่อชุมชนอย่างหลากหลาย อพท. จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้องค์ความรู้ต่างๆ ได้รับการเผยเเพร่ออกไปในวงกว้างมากขึ้นเพื่อให้เกิดกระเเสการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นเเละนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )