CBT Integrated หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน จำนวนผู้เข้าชม 831 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 182 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

กระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกระบวนการประสานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ นั้น ถือเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง ทั้งเครื่องมือและกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งวงการวิชาการและภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดการองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบที่สามารถถ่ายทอดให้ภาคส่วนต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้อพท. จึงถอดบทเรียนและพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้และกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )