แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จำนวนผู้เข้าชม 950 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 174 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

จุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยง 3C จะอยู่ที่ “ชุมชน” ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรต่างๆ เช่น ธรรมชาติ คน วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ เป็นต้น ด้วยความเข้มแข็ง รากฐานที่มั่นคง และความรักสามัคคีในชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการ (เปิดประตู) การท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง (CBT) เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ สรรค์สร้างออกมาเป็นกิจกรรม ที่พักแรม ศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชุมชน (CT) อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ชุมชนสามารถสร้างขึ้นมาในการป้องกันไม่ให้ค่านิยม หรือวัฒนธรรมจากภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ CBT ที่เข้มแข็งจะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนั้นชุมชนรอบข้างที่ไม่ได้ทำการท่องเที่ยวโดยตรง ก็สามารถนำทรัพยากรต่างๆ ที่ตนเองมีส่งต่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในชุมชน CBT เองก็สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ กระจายรายได้สู่ชุมชนรอบข้างได้เช่นกัน (Two – way CBTT)  

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )