เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 54 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ชุมชนตะเคียนเตี้ย เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องเกษตรตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิม กอปรกับเมื่ออดีตเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำในการทำนา ชาวบ้านในพื้นที่จึงหันมาเอาดีกับการทำสวนมะพร้าว แถมคุณภาพดีจนต้องบอกต่อ อพท. จึงรับอาสา เข้าไปออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism Trail) ที่มีชื่อว่า “จิ๊กซอว์มะพร้าว” เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นมะพร้าว ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวจนกลายเป็นไฮต์ไลต์สำคัญที่ใครไปเยือนตะเคียนเตี้ยต้องห้ามพลาด banner short takean02

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )