หัวใจที่เป็นแก่นของ CBT จำนวนผู้เข้าชม 583 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 106 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

การทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำเพื่อพัฒนาคน เชิดชูคนต้นแบบ คืออีกหัวใจหนึ่งที่จะเดินหน้าได้อย่างมีคุณค่าและมูลค่า การมุ่งมั่นที่จะเชิดชูคนต้นแบบเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คนทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจำเป็นต้องมีการผกผันแปรปรวนของสภาพการณ์จะไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อการทำงานเลยหากเรามีคนต้นแบบที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ การเปิดกว้าง และเข้าใจแก่นแท้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )