วัดร่องขุ่น แบบอย่างความสำเร็จในการจัดการนักท่องเที่ยว จำนวนผู้เข้าชม 375 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 12 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ความวิจิตรงดงามของ “วัดร่องขุ่น” หรือเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่า "White Temple" ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดของนักท่องเที่ยวจีน เมื่อมาเยือนจังหวัดเชียงราย แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากจนเกินไป และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวจีน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการจัดการนักท่องเที่ยว ทั้งพฤติกรรมการขับถ่ายไม่เป็นที่ การแซงคิว การสูบบุหรี่ทิ้งเรี่ยราด เอะอะเสียงดังรบกวนผู้อื่น การเหยียบย่ำทำลายข้าวของ ไม่เคารพกฎ หากแต่ปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง ‘ขี้ๆ’ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบปัญหานี้โดยตรงจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้ห้องสุขา ด้วยการนั่งถ่ายไม่ปิดประตู และไม่ราดน้ำทำความสะอาด รวมทั้งทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังน้ำ ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยต้องเรียกมัคคุเทศก์มาทำความสะอาดห้องสุขาห้องดังกล่าวทันที ต่อมาได้ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่มีมัคคุเทศก์นำมาเข้าในเขตวัดร่องขุ่นอย่างเด็ดขาด ต่อมาเกิดความรุนแรงของปัญหาจนถึงขั้นประกาศปิดวัดร่องขุ่นไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าชมหลายครั้งนั้น อาจารย์เฉลิมชัยก็ได้รับคำเตือนจากลูกชาย (นภัส โฆษิตพิพัฒน์) ว่า “เราปิดวัดหนีไม่ได้ เพราะคนจีนเขาอุตส่าห์เสียเงินมาชื่นชมงานศิลปะของเรา เราจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของเขาแบบนี้ไม่ได้ คนจีนไม่ใช่ไม่ดีทั้งประเทศ”อาจารย์เลยมานั่งคิดว่า เราด่ายังไงเขาก็มาอยู่ดี แทนที่จะด่าไปเรื่อยๆ ทำไมเราไม่ ‘ย้อนกลับมาดูความผิดตัวเอง’ ว่าเรา ‘พร้อม’ รับนักท่องเที่ยวจีนหรือเปล่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้อาจารย์เฉลิมชัย หาหนทางที่จะแก้ไขปัญหา      “วัดร่องขุ่น โมเดล” จุดเปลี่ยนสำคัญอันนำมาสู่การวางแผนและปรับปรุงพื้นที่รวมแล้ว ๑ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยที่ด่านักท่องเที่ยวจีนอยู่ หันมาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับรองพวกเขาเหล่านั้นแทน ซึ่งตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) กล่าวไว้ในหมวด C การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการลดผลกระทบเชิงลบ ข้อ C2 การจัดการนักท่องเที่ยว (Visitor management) ว่าแหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบในการจัดการนักท่องเที่ยว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งมาตรการในการรักษา ป้องกัน และพัฒนาสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรมต่างชาติ โดยจากปัญหาที่วัดร่องขุ่นพบ สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการดังนี้      ๑. รู้เขา รู้เรา ๒. เตรียมพร้อมจากภายใน ๓. ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ watrongkhun

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )