องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่แนะนำ

 • คู่มือนักสื่อความหมายชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชุดข้อมูลแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ (กรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 – 5 ปี)
 • ชุดข้อมูลการประเมินศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
 • คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
 • สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
 • คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
 • เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
 • หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • Sustainable Tourism Management Standard
 • มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
 • เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
 • Greenovative Tourism City
 • การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
 • เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
 • แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
 • ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
 • ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )

องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Sustainable Tourism Management Standard 2021
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฉบับประกาศใช้ 2564
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS)
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1
คู่มือนักสื่อความหมายชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน 21 กิจกรรม
ชุดข้อมูลแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ (กรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 – 5 ปี)
การถอดองค์ความรู้ โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจศักยภาพทางการตลาดของชุมชนและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโ
รายงานชุดองค์ความรู้การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
การศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเด็น : การพ
ชุดข้อมูลการประเมินศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
ชุดข้อมูลการประเมินศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563
ชุดองค์ความรู้ หนังสือ “ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี : เพชรเม็ดงามแห่งเมืองเ
ชุดองค์ความรู้ หนังสือ “ชุมชนบ้านถ้ำเสือ : ชุมชนท่องเที่ยวที่เขียวไปทั้งใจ”
คู่มือการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ ของเเหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนย่า
องค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรมอีสานใต้ เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ย
กระบวนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์
คู่มือเพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจและแรงงานผ่านการท่องเที่ยว
CBT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน?
CBT How to Become Sustainable?
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
รายงานการดำเนินงานส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก
รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกบนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวตามศักยภาพหลักของพื้นที่
คู่มือการพัฒนาผู้สื่อความหมายเบื้องต้น
รายงานการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ
การประเมินและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
บ้านปูรีสอร์ท จากบ่อปูสู่ธุรกิจ MICE
ชุดความรู้เรื่องการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Protection)
ชุดความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Accessible for All)
คู่มือความรู้ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
Criteria for Thailand’s Community Based Tourism Development
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS)
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ริสาสินีสปา แอนด์ รีสอร์ท จากสปาสู่กาแฟ – กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงกับชุมชนในการท่อ
ภูนาคำ รีสอร์ท จากเนินภูสู่รีสอร์ทสีเขียว – กรณีศึกษาของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “ชุมชนตะเคียนเตี้ย”
หัวใจที่เป็นแก่นของ CBT
วัดร่องขุ่น แบบอย่างความสำเร็จในการจัดการนักท่องเที่ยว
SAFE LIFE, SAVE THE ELEPHANTS
KO MAK LOW CARBON DESTINATION
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
Code of conduct
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
CBT Integrated หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน
9+1 Building Blocks เครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ การพัฒนาแปลงดอกไม้ริมแม่น้้าน่าน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ โรงคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยตำบลเชียงคาน จั
การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศรัทธา พิมพ์พระสุโขทัย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ บ้านชากแง้ว
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการ ประชาคมเกาะห
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
รวมพลค้นแก่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนาเกลือ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2560 ( Creative Tourism 2017)
พัทยาที่เดิม เพิ่มเติมคือนาเกลือ
ท่องเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( sustainable tourism )
ผลการประเมินการทวีคูณของรายได้ จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ( Multiplier Effects )
เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน ( Low Carbon Tourism )
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
Finding the wonders of 14 communities
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )